CAPPI 2019

21 tháng 2 của 2019

Bahía Blanca, Argentina

CAPPI là cuộc họp của các nhà cung cấp internet vừa và nhỏ ở khu vực Cộng hòa Argentina, thông qua hiệp hội và bổ sung tìm cách cơ giới hóa lĩnh vực này và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cùng với các công nghệ thông tin mới.

Xem trên facebook.