Thương mại điện tử Đi 2018

14 tháng 8 của 2018

Bahía Blanca, Argentina

Phòng thương mại điện tử Argentina ra mắt một sự kiện để phát triển ngành công nghiệp thương mại điện tử trên cả nước. Trong mỗi sự kiện, người giới thiệu địa phương và quốc gia sẽ tham gia sẽ chia sẻ các cơ hội của nền kinh tế kỹ thuật số ở Argentina.

Xem trên facebook.