MUM Mikrotik 2015

9 - 10 tháng 11 của 2015

Buenos Aires, Argentina

Cuộc họp người dùng MikroTik (MUM) là một hội nghị về phần mềm RouterOS và phần cứng RouterBOARD từ MikroTik.

Xem trên facebook.