MUM Mikrotik 2018

12 - 13 Tháng 4 của 2018

Baltimore, MD. Hoa Kỳ

Cuộc họp người dùng MikroTik (MUM) là một hội nghị về phần mềm RouterOS và phần cứng RouterBOARD từ MikroTik.

Xem trên facebook.